תנאים לכינוס אסיפה

יו"ר עמותת נאות רעות – מר בצלאל דוד , 6.3.11.

הנדון : עדכון פנקס שמות חברי העמותה

1. קיבלתי פניה מחברי עמותה שיש בכוונתם לאסוף חתימות לזימון אסיפה כללית שלא מן המניין.

2. לאור פניה זאת , אבקשך להאיץ את תהליך עדכון פנקס חברי העמותה ולסיימו עד לתאריך 17.4.11.

3. במסגרת תהליך עדכון שמות חברי העמותה יש להתמקד בנושאים הר"מ :

א. להציג את שמות חברי העמותה על מדיה מגנטית שתכלול את הפרטים הר"מ :

שם ומשפחה , ת"ז , כתובת מגורים , מספרי טלפון , כתובת תא דואר אלקטרוני .

ב. יכולת לשלוח הודעה ממוענת אישית ( שם וכתובת ) לכל חבר עמותה כמוגדר בתקנון העמותה לצורך זימון לאסיפה .

מומלץ בתוכנה להפקת מדבקות .

ג. הפקת כרטיס השתתפות והצבעה אישי לכל חבר עמותה באסיפה כללית ובבחירות.

ד. על מנת לחסוך בעלויות משלוח דואר , יש לבדוק משלוח הודעה אחת לשני בני זוג חברי עמותה המתגוררים באותה כתובת.

4. ברצוני להפנותך להוראות ועדת הביקורת בעניין עדכון פנקס הבוחרים שמופיעות במסמכים שנמצאים באתר העמותה בחוצץ של ועדת הביקורת.

5. נא פרסם מסמך זה באתר העמותה.

בברכה
בני כהן
יו"ר ועדת הביקורת

העתקים :
חברי וועד העמותה
חברי וועדת הביקורת

Comments are closed.