אגרת לתושבי רעות

20   בספטמבר 2016

לחברי העמותה  שלום רב,

בימים אלו סיימנו עבודת מטה נרחבת  לעדכון שינויים בתקנון העמותה (הנובעים מאופי הפעילות העדכנית שלנו) ולעדכון נוהל בקשה לתמיכה כספית מהעמותה לפעילות ציבורית / קהילתית במסגרת הישוב, פעילות אותה התחלנו לבצע באופן ממוסד החל משנת 2014.

הסיבה המרכזית לעדכון התקנון ונוהל התמיכות הכספיות, נובעת מהדרישה של רשם העמותות,  לפיה עמותה חייבת לפעול בהתאם למטרות הרשומות שלה  ולהתנהל על פי התקנון. עמותה אינה יכולה לקדם פעילות שאינה מופיעה בתקנון העמותה , דבר שבכוונתנו להסדיר במסגרת האספה הכללית אשר תתקיים ב – 24 נובמבר 2016 .

להתייעלות ולקיצור הליכים, בחרנו לעשות  את ההכנות הנדרשות לעדכון התקנון ולפרסום נוהל התמיכות כספיות בו זמנית, על מנת לאפשר תמיכות כספיות עוד בשנת העבודה הנוכחית, במידה והשינויים בתקנון אכן יאושרו ע"י האספה הכללית.

גופים / ארגונים  העומדים בקריטריונים, מתבקשים לפעול בהתאם לנוהל תמיכה כספית  המפורסם באתר העמותה, ולהעביר בקשה בצרוף כל המסמכים הנלווים עד ליום 30 באוקטובר 2016. חברי עמותה המבקשים להעביר הערות להצעה לשינוי התקנון,  (המפורסם באתר) מתבקשים להעביר ההערות  בכתב, לא יאוחר מיום 30 באוקטובר 2016 לכתובת הדואר האלקטרוני: info@neotreut.org.il .

מודגש, כי הטיפול בבקשות התמיכות הכספיות יטופל רק לאחר אישור תקנון העמותה ע"י האספה הכללית.

אנו שולחים לכם ולבני משפחותיכם את ברכתנו לשנה החדשה, ומאחלים לכולנו שנת בריאות , ביטחון  אחווה  ורעות .

בכבוד רב,

ועד עמותת "נאות רעות" וועדת הביקורת

Comments are closed.