החלטה 1203 בעניין הממ"דים

החלטה 1203 בעניין הממ"דים

מס' החלטה
: 1203
תאריך : 5/7/10

פטור מתשלום דמי היתר להקמת מרחב מוגן דירתי (ממ"ד)
ומרחב מוגן קומתי (ממ"ק) – הוראת שעה
בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה ביום כג' בתמוז תש"ע (5 ביולי 2010) להאריך את תוקף החלטת מועצה מס' 1151 עד ליום 4.9.2013 .
עם כניסתה לתוקף של החלטה זו תבוטל החלטת מועצה 1151.

נוסח משולב
1. מינהל מקרקעי ישראל לא יגבה מחוכר דמי היתר בנסיבות שלהלן:
1.1 בגין בניית ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) במבנים קיימים שייעודם מגורים, אשר אינם כוללים מקלט או ממ"ד, ובלבד ששטח הממ"ד לא יעלה על 9 מ"ר נטו/ 15 מ"ר ברוטו (להלן – "ממ"ד פטור").
1.2 בגין בניית ממ"ק (מרחב מוגן קומתי), כמשמעותו בתקנות התגוננות אזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן – 1990, בדיור מוגן בבנין רווי. (להלן- "ממ"ק פטור").
2. שטחם של ממ"ד פטור ו/או ממ"ק פטור לא יובא בחישוב שטח הבנייה המרבי הפטור מתשלום דמי היתר כאמור בהחלטת מועצה מס' 1186.
3. בניית ממ"ד ששטחו עולה על שטחו של ממ"ד פטור תחוייב בתשלום דמי היתר כשטח בנייה עיקרי, בגין השטח העולה על שטחו של ממ"ד פטור .
4. בקשות להיתר בניית ממ"ד פטור לא תחייבנה קבלת אישור מינהל מקרקעי ישראל כתנאי להגשתן.
המינהל יודיע למוסדות התכנון על אי התנגדותו לבקשות להיתר שזה עניינן.
5. תוקף ההחלטה שלוש שנים עד ליום 4.9.2013

_______________ ____________________
תאריך אריאל אטיאס
יו"ר מועצת מקרקעי ישראל

Comments are closed.