סיכום ישיבה 10 יולי, 2011

הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד עמותת נאות רעות מתאריך 10/7/11
 
כללי
 
1.      בתאריך10  ביולי 2011 נערכה ישיבת הוועד המנהל של עמותת נאות רעות במשרדי העמותה.
2.      על סדר היום:
2.1.   סיכום מס' חברי ועד לבחירות הקרובות.
2.2.   גיבוש מועדי הגשת מועמדויות לחברות בועד.
2.3.   סוגיית הדו"ח המילולי של הועד.
2.4.   גריעת חברי עמותה שהקשר עימם נותק.
2.5.   הצעת תקציב העמותה.
2.6.   הגשת טיוטת הדו"חות הכספיים המבוקרים לועדת הביקורת.
3.      משתתפים: יוני שטריקס , צביקה אבנון, שוקי שוקרון, דוד בצלאל, יו"ר ועדת הביקורת :בני כהן,
סיכום
4.      מספר חברי הועד שיעמדו לבחירה בבחירות הקרובות יעמוד על 7 חברים.                                                                      
הנושא אושר פה אחד ע"י חברי הועד.
5.      המועד האחרון להגשת מועמדויות לחברות בועד נדחה ל- 18 ביולי 2011.
המועד בו יפורסמו שמות המועמדים הינו : 20 ביולי 2011.
6.      דו"ח מילולי של ועד העמותה יוכן ע"י עו"ד צביקה אבנון . לו"ז :14 ביולי 2011.
7.      גריעת חברי עמותה שהקשר עימם נותק / לא ידוע – אנו מעלים הצעת החלטה לאישור האסיפה הכללית שבמסגרתה נפרסם מודעה במס' עיתונים: 1 בעיתון ארצי (ידיעות אחרונות/ מעריב)       וב-2 מקומונים בנוסח הבא:
      "לכבוד חברי עמותת נאות רעות – חברי עמותה שהקשר עימם נותק בשנים האחרונות
     מתבקשים לפנות להנהלת העמותה ת.ד. 1711 ,מיקוד 71799 ולעדכן את כתובתם
     ופרטיהם האישיים ע"מ שניתן יהיה לחדש עימם את הקשר"
      במידה ולא יתקבל מידע מחברי עמותה אלה בפרק זמן סביר של 3 שבועות ממועד פרסום
      המודעה חברותם תפקע אוטומטית.
 
8.      הצעת תקציב של העמותה (עד 31.12.2011):
                                         א.    שוטף
נושא
תקציב (₪)
פירוט
רואה חשבון
15,000
הכנת דו"חות כספיים והנה"ח
ביטוח נושאי מישרה
9,000
 
קשר עם התושבים
20,000
דואר
סה"כ
44,000
 
 
 ב. סעיפים שאושרו בעבר וקיימת התחייבות לבצעם :
 
נושא
תקציב (₪)
פירוט
שיפוץ בית כנסת תימני
40,000
שיפוץ מועדון נוער
12,000
תמיכה בבי"ס עמית
25,000
סה"כ
77,000
 
 
 
 
 
 
ג. תוספת תקציב לפעילות
 
נושא
תקציב (₪)
פירוט
בניית ארון קודש לביכנ"ס בפארק המים
40,000
יום כיפור וחגי תשרי
חינוך אישי בבי"ס מור
25.000
סה"כ
65,000
סה"כ תקציב
186,000
 
9.      דיווח לרשם העמותות על שינוי בתפקידי בעלי תפקיד – החבר עו"ד צביקה אבנון ידווח מיידית לרשם העמותות על מינוי החבר יוני שטריקס ליו"ר ומינוי היו"ר הקודם בצלאל דוד לגזבר העמותה.
10. טיוטת הדו"חות הכספיים המבוקרת אושרה ע"י חברי הועד ונמסרה ליו"ר ועדת הביקורת ב-10 ביולי (16 יום טרם קיום מועד האסיפה הכללית).
ועדת הביקורת מתבקשת להעביר את הערות חבריה עד 14 ביולי 2011 לועד העמותה ובמקביל לרו"ח של העמותה.
11.   בברכה.
שוקי(יעקב) שוקרון
         מזכיר         העמותה

Comments are closed.