סיכום ישיבה 11 דצמבר, 2011

הנדון : פרוטוקול ישיבת ועד העמותה מתאריך 11 בדצמבר 2011
כללי
1. בתאריך11  בדצמבר התכנסה ישיבת ועד עמותת נאות רעות.
2. הישיבה נערכה במשרדי העמותה ברחוב תבור ברעות.

3. נוכחים בישיבה
בישיבה השתתפו חברי הועד :היו"ר שמעון שריד, בנד"א, אפי מלר,
שוקי שוקרון, עופר ירדני, ויקי יצחקי, לא נכחו חברי ועדת הביקורת .
4. על סדר היום  :
• עדכונים שוטפים.
•  קביעת נושאים לטיפול בתוכנית עבודה 2012-2013
5.   סיכום הישיבה
5.1  עדכון בנושא מקלוט רעות א' – בנד"א עדכן בנושא הישיבה שנערכה עם מהנדס
העיר מר רמי זיו. נפסלה החלופה הקולקטיבית, ירוכזו הגרמושקות של רעות א'.
אושר פטור בנושא חיוב מודד. נותר לסכם את אופן ההתקדמות מול התושבים ע"מ
להעביר זאת לפסים מעשיים.
5.2 עדכון בנושא כספים – הגזבר עופר עדכן שחברת "אוצרות" סיימה את פעילותה
וחברת "מיטב" מתחילה את פעילותה בתחום ההשקעות.
5.3 עופר מדגיש את התנגדותו העקרונית לנושא מינוי הנאמן לנושא תביעת רעות ב'
כנגד המינהל.
5.4  בוצעה הצבעה בנושא תיקון שכרו של הנאמן – שכרו יעמוד על 5000 ₪ + מע"מ.
החברים תמכו בכך למעט עופר ירדני שהתנגד.
5.5 הח"מ עדכן שדיון ראשון בנושא ההשגה מול שלטונות מס ההכנסה ייערך
ב-13/11.חומרים ותיקים רלבנטיים הועברו לעו"ד רמי אריה כולל פגישה מוקדמת
הערב בהשתתפות אפי מלר, עופר ירדני , הח"מ ועו"ד רמי אריה.
5.6 השלב השני של הישיבה הוקדש לקביעת סדרי עדיפויות לתוכנית העבודה:
הנושאים הבאים דורגו בעדיפות 1 לטיפול בשנה הקרובה:
@ קידום מיקלוט רעות א'
@ WI-FI לתושבים
@ המשך תמיכה בתוכניות חינוך.
@ אבטחה וביטחון.
@ אמבולנס לישוב.
הנושאים הבאים  דורגו בעדיפות 2 לטיפול:
# סוגיית תשלומים עבור גז וכבלים.
# בחינת נושא מבני ציבור ונכסים מניבים לעמותה (סוגיה משפטית)
# שדרוג מועדון נוער בתיכון "מור"
# טיפול מול העירייה בנושא השימוש בצנרת שלנו.
מעבר לכך אנו נזמין את חברי ועד הרובע לפגישה משותפת במהלך ינואר.
6. ישיבת הועד הקרובה תיערך ב-1 בינואר 2012 בשעה 21:00.
7. לעדכונכם בברכה
יעקב (שוקי) שוקרון
מזכיר      העמותה

Comments are closed.