סיכום ישיבה 16 אוגוסט, 2011

הנדון :פרוטוקול ישיבת ועד ראשונה:העברת פיקוד
 
                                              פרוטוקול ישיבה מה-16/8/11
 
                                                               כללי
ישיבה ראשונה משותפת של הועד הנבחר עם חברי הועד היוצא התכנסה ביום ג' ה- 16
אוגוסט 2011  במשרדי העמותה ברחוב תבור.
נוכחים בישיבה :
      בישיבה השתתפו חברי הועד היוצא :היו"ר היוצא יוני שטריקס, עו"ד צביקה אבנון, מיכה
 סלור והח"מ יעקב (שוקי) שוקרון והחברים הנבחרים :שמעון שריד, אפרים(אפי) מלר, עופר
ירדני, בן דוד(בנדה) אברהם, ויקי יצחקי, דב שאולסקי, וחברי ועדת הביקורת היו"ר בני כהן, יוסי
חזאי, אבנר הלחמי.
1.      על סדר היום
1.1 סיכום פעילות ועד יוצא ונושאים פתוחים לטיפול – סקירה של היו"ר היוצא יוני שטריקס.
1.2 פרידה מחברי הועד היוצא.
1.3 הצגת תפקידיהם של חברי הועד החדש – היו"ר שמעון שריד
1.4 קביעת נושאים מרכזיים לטיפול בתקופה הקרובה- היו"ר הנבחר שמעון שריד.
2.      מהלך הדיון
2.1 בחלק הראשון של המפגש ביצע היו"ר היוצא יוני שטריקס סקירת פעילות כמפורט להלן:
2.1.1        בדבריו ציין שננקטו צעדים לסגירת קצוות: תשלומים אחרונים לעוסקים בבחירות,
           הגזבר בצלאל דוד סיים את המטלות.
2.1.2        היועץ המשפטי עו"ד גלוסקא הפיץ פרוטוקול של הבחירות (קיימת חובת שמירה של
          תיעוד הבחירות חצי שנה מקיומם).
2.1.3        מה נותר ? חתימה על הדו"חות הכספיים שהוצגו באסיפה הכללית, כולל דו"ח מילולי.
          חובת סיום עד 31/8/11.
2.1.4        העברת זכויות מורשי חתימה בבנק – יש לבצע תיאום בבנק אוצ"ח ברעות, יש
          להצטייד במסמך חתום ע"י היועץ המשפטי מר גלוסקא.
2.1.5        נושאים שעוברים לטיפול הועד הנבחר:
2.1.5.1 זכויות בניה של תושבי רעות ב'.
2.1.5.2 מיקלוט בתי רעות א'.
2.1.5.3 יצירת תיק נוהלים בנושא התקציבי של העמותה.
2.1.5.4 פנקס בוחרים –נוהל גריעת חברי עמותה,קיימת טיוטא צריך לפרסם ב-2 מקומונים
           ובעיתון ארצי.עפ"י מה שהוצג יש מעל 400 חברים בבתי אב שלא מתגוררים בישוב.
2.1.5.5 בי"ס עמית – חינוך אישי.
2.1.5.6 חגיגות 20 שנה לרעות.
2.1.6        הנושא המרכזי בו עסק הועד הנבחר: רעות ב'
2.1.6.1 קיימים מס' תנאים והבנות בנוגע להעברה כספית של 250 אש"ח:
א. הסכם שכ"ט חתום מול עו"ד.
ב. צוות הפעולה של רעות ב' מגובה ומיופה ע"י התושבים.
ג. קיום מסה קריטית של תובעים(מינימום 50 תובעים).
ד. במקרה של הצלחה בתביעה יוחזרו הכספים לעמותה.
הסטטוס כיום: נבחר עו"ד חגי שבתאי, ההסכם מולו צריך להיות מוצג לועד.
2.1.7        עדכון פנקס הבוחרים – עפ"י התקנון לאסיפה כללית צריך לזמן שמית את החברים,
           בהיעדר פנקס בוחרים יש קושי חוקי. כ-1100 בתי אב רשומים כחברי עמותה.
2.1.8        נושאים הקשורים לרואה החשבון:
א.      החזר ממס הכנסה על רווחי הון (כ- 200 אש"ח) במצטבר. רו"ח פתח בתהליך,
להחלטה נדרש מעקב.
ב.       רו"ח גובה 16 אש"ח לשנה ,על פניו נראה סכום גבוה, נושא לבחינה.
2.2 בחלק השני של המפגש נפרדנו מחברי הועד היוצא , היו"ר החדש שמעון שריד
     הודה בחמימות לחברים והעלה על נס את תרומתם ופעילותם הברוכה במהלך
     9 החודשים האחרונים. כמו כן הודה לחברי ועדת הביקורת התורמים רבות
     לשקיפות ולנאותות עבודת הועד.
2.3 לבסוף ולאחר פרידה מהחברים הוצגו חברי הועד החדש ובוצעה הצבעה לתפקידים:
2.3.1        החבר שמעון שריד נבחר ליו"ר.
2.3.2        מזכיר הוועד– נבחר יעקב (שוקי) שוקרון (הח"מ)
2.3.3        גזבר – נבחר עופר ירדני.
2.3.4        מ"מ יו"ר – נבחר אפרים (אפי) מלר.
2.3.5        איש קשר עם הרשויות – נבחר דב שאולסקי.
2.3.6        אשת קשר עם הציבור– נבחרה ויקי יצחקי.
2.3.7        פרויקטור מיקלוט רעות א'– נבחר בנדה.
2.3.8        פרויקטור רעות ב' ואיש הקשר בועד לנושא – נבחר אפי מלר.
2.3.9        פרויקטור מיסוד הנוהלים– נבחר המזכיר ,הח"מ.
2.4 היו"ר הנבחר פתח בדבריו וסקר את הנושאים המרכזיים בהם נעסוק בתקופה
     הקרובה :מיקלוט רעות א' , זכויות בניה ברעות ב' וכתיבת נוהלים בוועד.
2.5 בראש ובראשונה בנושא סוגיית התביעה של רעות ב' :
א.      יש למסד ול"מסמך" את ההבנות מול חברי צוות הפעולה.
ב.       יש לעצב ההסכם עם העו"ד הנאמן.
ג.        יש לשלב בנושא את היועץ המשפטי שלנו.
2.6 הגדרת מורשי חתימה בבנק :יו"ר, מזכיר וגזבר יהיו מורשי חתימה בעמותה (2
     מתוכם יוכלו לחתום על שיקים), בפרוטוקול שיופץ יוחתם היועץ המשפטי שלנו.
2.7 שמעון הדגיש בדבריו את הדגש שנשים בוועד בכל נושא חיזוק הקשר עם הציבור.
2.8 שמעון הדגיש את חשיבות עבודת הצוות, שילוב חברי העמותה בפעילות במיזמים
     השונים, ועבודה שקופה וסינרגטית עם חברי ועדת הביקורת.
2.9 תתואם פגישה עם היועץ המשפטי שלנו – משתתפים :שמעון, ויקי, שוקי.
2.10                    תדירות ישיבות וועד תהיה בהתחלה פעם בשבועיים ולאחר מכן אחת
     לחודש. נשתדל לקבע את יום ב' כיום קבוע לישיבות שלנו.
2.11                     ישיבת הועד הקרובה תיערך ב- 5 ספטמבר ב- 21:00.
3.      בברכת הצלחה בהמשך הדרך.
 
 
                             שוקי(יעקב) שוקרון
         מזכיר         העמותה

Comments are closed.