סיכום ישיבה 25 ספטמבר, 2011

                   הנדון : פרוטוקול ישיבת ועד העמותה מתאריך 25 בספטמבר 2011
כללי
1.      בתאריך 25 בספטמבר התכנסה ישיבת ועד מיוחדת  לדיון בנושא קידום התביעה של תושבי רעות ב' וליבון כל הנושאים הטעונים הבהרה בנושא.
2.      הישיבה נערכה במשרדי העמותה ברחוב תבור ברעות.
3.      נוכחים בישיבה
    בישיבה השתתפו חברי הועד :היו"ר שמעון שריד, בנד"א , ויקי יצחקי, אפי מלר, שוקי
    שוקרון. חברי צוות הפעולה של רעות ב' : יצחקי חן, שמוליק הרפז, דורון כהן .
    יו"ר ועדת הביקורת: בני כהן.
4.      על סדר היום: גיבוש הסכם הבנות עדכני בין ועד העמותה וצוות הפעולה של רעות ב' ואישורו בהצבעה בועד העמותה.
 
5.        סיכום הישיבה 
5.1 גובש הסכם הבנות בין ועד נאות רעות לבין צוות הפעולה של רעות.
5.2 להלן עיקרי ההסכם שגובש :
     א. לכלהצדדים אינטרס משותף לממש במהירות האפשרית את את העברת
        התקציב ע"ס 250,000 ₪ שהוקצו לתביעה של תושבי רעות ב' מול המינהל וזאת
        בדפוסים של מינהל תקין.
   ב. ועד העמותה יגבש באמצעות היועץ המשפטי של העמותה הסכם נאמנות
       שבמסגרתו יועברו הכספים לנאמן.
      ג. באשר לזהות הנאמן – ועד העמותה יקבל את חוות דעתו של היועץ המשפטי של
        העמותה בהקשר לנאמן שהוצע על ידי צוות הפעולה. זאת בהקשרי חשש לניגוד
        עניינים לאור העובדה שצוות הפעולה מתכוון להסתייע בנאמן בהתנהלות מול עורך
        הדין המטפל בתביעה.
      ד. הסכם הנאמנות יתנה העברת תשלומים מהנאמן לעו"ד שמנהל את התביעה
          כמפורט להלן :
1.      הצגת טיוטת הסכם סופי טרום חתימה לאישור ועד העמותה.
2.      קבלת אישור ועד העמותה לחתימה על החוזה.
3.      העברת הסכם חתום לנאמן ולועד העמותה.
4.      העברה של לפחות 50 יפויי כוח חתומים של תושבי רעות ב' שתובעים במסגרת תביעה זו.
           ה. צוות הפעולה של רעות ב' מתחייב לפעול להשבת כל כספי העמותה שהושקעו
              בתביעה מתוך כספי החזר הוצאות משפט (במידה וייפסקו החזרים בבית
              המשפט). מוסכם בזאת כי הכספים הראשונים שיתקבלו תחת ההגדרה "החזר
              הוצאות משפט" יוחזרו לעמותה.
          ו. צוות הפעולה של רעות ב' מתכוון לוקח על עצמו התחייבות שלא ליזום מהלכי
             הקצאת כספים נוספים לנושא, מעבר לסכום שאושר באסיפה הכללית עד כה.
       5.3   נערכה הצבעה על אישור ההסכם עם צוות הפעולה. ההסכם אושר ברוב קולות.
          6.   לעדכונכם בברכה
                                                                     יעקב (שוקי) שוקרון
                                                                     מזכיר      העמותה

Comments are closed.