סיכום ישיבה 28 אפריל, 2011

 הנדון :פרוטוקול ישיבת ועד עמותת נאות רעות
                                       פרוטוקול  ישיבה מה- 28/4/2011
                        
                      כללי
1.      ישיבת הועד המנהל של עמותת נאות רעות התכנסה ביום 28/4/2011
     במשרדי העמותה.
     נוכחים בישיבה :
      בישיבה השתתפו חברי הועדיו"ר יוני שטריקס, בצלאל דוד ,שוקי שוקרון,
      עו"ד צביקה אבנון.
2.      על סדר היום
2.1 נוהלי עבודה
2.2 זימון אסיפה כללית מיוחדת – שיטת זימון, תכנים וסדר יום.
2.3 דווח סטטוס חברי צוות איתור עו"ד.
2.4 מיסוד יחסי הגומלין עם צוות הפעולה של רעות ב'-
2.5 דווח התקדמות הסדרת פנקס הבוחרים.
סיכום
3.      נוהלי עבודה :
3.1 ישיבות תתקיימנה אחת לשבועיים בימי א' שעה 21:00.
3.2 חברי הוועד וחברי וועדת הביקורת מתבקשים לשריין את לוח הזמנים, ולהשתדל כמיטב היכולת להשתתף בישיבות.
3.3 סדר היום יפורסם ע"י מזכיר הוועד עד 24 שעות לפני מועד הישיבה. נושא שלא נקבע על סדר היום, ניתן לדון בו, אך לא תתקבלנה החלטות לגביו, אלא בהסכמה של כלל חברי הוועד.
4.      תשלום לסוקר ששכרנו ולפארק המים – נושא זה מאושר עקרונית ויוצג ע"י בצלאל דוד בישיבה הקרובה.
5.      זימון אסיפה כללית – הוחלט לזמן אסיפה כללית מיוחדת מטעם הועד שעניינה רעות ב' ונושאים נוספים שיסוכמו בנפרד בכפוף לחוו"ד משפטית והתייחסות חברי ועדת הביקורת בנוגע למועד זימון אסיפה כללית מן המניין לצורך קיום בחירות כלליות ואישור דו"חות כספיים.
6.      בחירת עו"ד- במהלך ישיבות הצוות המשותף יודגש כי התקציב שיועד למימון התהליך המשפטי יכלול את כלל ההוצאות, לרבות אגרות, שכירת מומחים והליכי בוררות.
7.       במהלך הפגישות עם עו"ד יש לדרוש לכלול אומדנים בנוגע לעלויות הנ"ל וזאת בנוסף להוצאות בגין שכ"ט.
8.      עידכון פנקס הבוחרים: לאחר עבודה אינטנסיבית מאומצת, הרשימה המקורית של חברי העמותה נחלקת ל- 4 קבוצות:
8.1 קבוצה בת 989 רשומות חברי עמותה שמתגוררים בישוב.
8.2 קבוצה בת 202 רשומות של חברי עמותה שעזבו.
8.3 קבוצה בת 367 רשומות של חברי עמותה המצויים תחת סימן שאלה, ויש לבצע לגביהן בדיקה משלימה.
8.4  קבוצה של חברי עמותה חדשים שהתקבלו.
8.5 תאריך יעד לסיום העבודה עד 10/5/11.
9.      בברכה.
                             שוקי(יעקב) שוקרון
         מזכיר         העמותה

 

Comments are closed.