סיכום ישיבה 6 נובמבר, 2011

הנדון : פרוטוקול ישיבת ועד העמותה מתאריך 6 בנובמבר 2011
כללי

  1. בתאריך 6 בנובמבר התכנסה ישיבת ועד עמותת נאות רעות.
  2. הישיבה נערכה במשרדי העמותה ברחוב תבור ברעות.

 

  1. נוכחים בישיבה

בישיבה השתתפו חברי הועד :היו"ר שמעון שריד, בנד"א, אפי מלר, דב שאולסקי,
שוקי שוקרון. נעדרו מן הישיבה (לצערי עקב אתראה קצרה שנתתי) :עופר ירדני, ויקי
יצחקי.חבר ועדת הביקורת :שמעון דבוש.

  1. על סדר היום  :
  • קידום העברת הרשאות חתימה בבנק לחברי הוועד.
  • אשרור סופי של טיוטת הסכם שכ"ט של עו"ד חגי שבתאי מול צוות הפעולה של רעות ב'.
  • דיון והחלטה בנושא סוגיית החזרי המס לעמותה.
  1.   סיכום הישיבה 

5.1  החבר אפי מלר מונה לטיפול בסגירת סוגיית הניירת והסחבת הקיימת בכל נושא
העברת חתימות מול בנק אוצר החייל כולל פנייה לעו"ד גלוסקא לטיפול בחתימות
החסרות.           אחריות : אפי מלר                                   לו"ז : 10/11/11
5.2 טיוטת הסכם שכ"ט מול עו"ד חגי שבתאי מקובלת על חברי הוועד, למעט הסעיף
הנוגע לנושא יפוי הכוח עליו חותמים  התושבים מול עו"ד – צריך להוסיף סעיף בו
יירשם: " במידה ותהיה זכיה במשפט ויוחזרו כספי הוצאות משפט לתובעים ,
זכות ראשונית להחזר כספים  הינה לפקודת עמותה נאות רעות כנגד הכספים
שהקצתה העמותה למטרה זו..
חבר וועדת הביקורת דבוש שמעון העיר לגבי סוגיית האחריות שהעמותה נוטלת על
עצמה באישור ההסכם. בהתייחס לדבריו סוכם כי תועבר טיוטת הסכם שכ"ט של עו"ד
חגי שבתאי לידי היועץ המשפטי שלנו שיעביר לנו עוד השבוע חוו"ד משפטית שבה
נוודא שאכן העמותה לא עשויה להיפגע מהסכם זה.
אחריות : אפי מלר + עו"ד גלוסקא                               לו"ז : 14/11/11
5.3 בנוגע לבחירת עו"ד / רו"ח נאמן הוסכם שיוגשו לאישור הוועד 3 שמות מועמדים
כולל הצעת מחיר שלהם. הוסכם על החברים שתשלום שכ"ט לנאמן שייבחר יהיה
במתכונת של FLAT RATE  הנושא אושר ברוב קולות.בחירת הנאמן תיערך בשבוע
הקרוב ולא יאוחר מאשר בישיבה הבאה.                               לו"ז : 23/11/11
5.4 סוגיית החזרי מס לעמותה – הוגשה הצעת החלטה מותנית , במידה וההתייעצויות
שיבצע בנד"א מול שלטונות המס יצביעו על כוון פעולה אחר – נתכנס שוב לדיון
והחלטה.במידה ועד יום ה' הקרוב 10 בנובמבר לא יסתמן כוון חדש –  אנו נסכם
התקשרות מול עו"ד רמי אריה שהגיש לנו את הסכם שכ"ט בעניין זה – ההסכם אושר
על דעת כל חברי הוועד הנוכחים.                                 לו"ז : 23/11/11
5.5 החבר שמעון דבוש הביא לתשומת לב חברי הוועד שעלות חגיגות 20 שנה לרעות
גוזרת מאיתנו תשלום יחסי של 40000 ₪ ולכן נדרש מיידית לתקן את השיק שנרשם
לפקודת עיריית מודיעין על סך 50000 ₪
אחריות : גזבר                                                        לו"ז :  מיידי

  1. ישיבת הוועד הקרובה תיערך ביום ד' ה -23 בנובמבר 2011 בשעה 21:00.
  2.  לעדכונכם בברכה

יעקב (שוקי) שוקרון
מזכיר      העמותה

Comments are closed.