סיכום ישיבה 8 באפריל 2014

סיכום ישיבה 8 באפריל 2014

הנדון: פרוטוקול ישיבת ועד העמותה – 8   באפריל  20141. ביום ג' ה-8 באפריל התכנסה ישיבת ועד העמותה במשרדנו ברח' תבור ברעות.2. בישיבה נכחו :היו"ר יוסי חזאי, חיים שטרית, בני כהן, שוקי שוקרון ויו"ר ועדת הביקורת : ישראל בן דור.3. להלן עיקרי הנושאים שעלו בישיבה :

א. הגזבר בני כהן הציג את תיק ההשקעות של העמותה ומנוהל ב"מיטב".
החברים  הצביעו על מספר סוגיות שהועלו :
1.מינוי חברי ועדת השקעות-  בני כהן, יוסי חזאי וחיים שטרית.
2.עד 15% מתוך תיק ההשקעות שלנו יופנו להשקעה במניות.
3.נתוני ההשקעה יוצגו במתכונת רבעונית.
ההצעות הועלו להצבעה ונתקבלו פה אחד.

ב. העברת חתימות למורשי החתימה החדשים בבנק אוצר החייל בוצעה.

ג. אגרה שנתית של העמותה- עפ"י רו"ח העמותה פטורה מתשלום-  הגזבר בני יטפל מול רו"ח שלנו לקבלת הפטור.

ד.  אישור על ניהול תקין של הרשומות- יטופל ע" הגזבר לאור המסמך של רשם העמותות מינואר 2013.

ה. הזמנת רו"ח שלנו לישיבה הבאה. אחריות : גזבר.     לו"ז : 6/5/14

ו. הטיפול בסוגיית היטלי ההשבחה – היו"ר עדכן על הפגישה המשותפת שלו ושל בנד"א שנערכה עם עו"ד וחניש – ועדת הערר דחתה את בקשת העיריה לביטול ההחלטה . עו"ד וחניש יבקש להצטרף  לערר שיוגש ע"י העיריה .

ז. אתר האינטרנט של העמותה – נערכה פגישה של בני כהן עם מולי באהר מפעיל האתר, סוכם עימו שיוצגו רעיונות חדשים להחייאת האתר.             אחריות: אבנר הלחמי        לו"ז :  1/5/14

ח. נוהל הקצאות ובקרה –יועבר לחברי הועד עד לישיבה הבאה.
אחריות : ישראל בן דור   לו"ז:  6/5/14

ט. מבני ציבור – בני כהן יתאם עם עו"ד עברי להסדרת ההתקשרות מולו בטיפול בסוגיה זו.ניתן יהיה לנצל מבני ציבור לטובת מבנים לגיל השלישי
אחריות: הגזבר:בני כהן                       לו"ז : 1/5/14

י. שאלון ציפיות מהתושבים חברי העמותה – הנ"ל לצורך אפיון צרכי התושבים והישוב , קבלת רעיונות חדשניים ומקוריים, תבוצע פניה של היו"ר לסוציולוג שמומחה בנושא לצורך ליווי מיזם זה.    אחריות: היו"ר יוסי חזאי             לו"ז : 10/5/14

יא. רעות ב' – הסכם חתום של צוות הפעולה של רעות ב' עם עו"ד מלכה אנגלסמן  יועבר מיידית לועד העמותה עפ"י הסיכום הקודם בינינו.
חוו"ד סופית אמורה להיות מועברת לועד העמותה עד 1/5/14.
אנו נשקול צעדינו לאחר קבלת חוו"ד האמורה של עו"ד אנגלסמן.
יב. אסיפה כללית- הועלו רעיונות והצעות לשינוי סדר הדיון באסיפה במגמה ליצור מוטיבציה אצל החברים להגיע לאסיפה. היו"ר יציג בישיבה הבאה מתכונת ותקציב לאישור הועד. אחריות: היו"ר יוסי חזאי             לו"ז : 10/5/14

4. ישיבת הועד הבאה תיערך ב-6 במאי 2014 במשרדי העמותה בשעה 20:00 .
5. בברכה.

שוקי (יעקב) שוקרון
מזכיר       העמותה

Comments are closed.